Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/stop-ttip.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/stop-ttip.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 600
FN-eksperter bekymrede over TTIP | STOP-TTIP
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/stop-ttip.dk/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

FN-eksperter udtrykker bekymring over frihandels- og investeringsaftaler på grund af deres negative følger for menneskerettighederne

 

GENEVE 2. juni 2015- En række af frihandels-og investeringsaftaler, såsom Trans-Pacific Partnership (TTP) og Transatlantisk handels-og investeringspartnerskab (TTIP), er i øjeblikket under forhandling. En gruppe FN-eksperter* har udsendt følgende erklæring, hvor de udtrykker bekymring over den hemmelighedsfuldhed, mange af disse forhandlinger og forhandlingsforslag er omgærdet af, og for de potentielle negative virkninger disse aftaler har på menneskerettigheder:

”Selvom handels- og investeringaftaler kan skabe nye økonomiske muligheder, må vi gøre opmærksom på den skadelige virkning, de pågældende traktater og aftaler har på de menneskerettigheder, der er fastlagt gennem juridisk bindende aftaler – det være sig civile, kulturelle, økonomiske, politiske eller sociale rettigheder. Vore bekymringer handler om retten til liv, mad, vand og hygiejne, sundhed, bolig, uddannelse, videnskab og kultur, forbedrede arbejdsvilkår, et uafhængigt retsvæsen, et rent miljø og retten til ikke at blive udsat for tvungen genbosættelse.

Som det også understreges i FN’s vejledende principper for industri og menneskerettigheder (Guiding Principles on Business and Human Rights) skal stater sikre, at handels- og investeringsaftaler ikke begrænser staternes evne til at opfylde deres forpligtelser i forhold til menneskerettigheder (Guiding Principle 9).

Iagttagere er bekymrede for, at disse traktater og aftaler kan komme til at udgøre et tilbageskridt for beskyttelse og fremme af menneskerettigheder, bl.a. ved at sænke minimumsgrænsen for beskyttelse af helbred, fødevaresikkerhed og arbejdstagerrettigheder, ved at tilgodese medicinalindustriens forretningsinteresser og ved at forlænge beskyttelsen af intellektuel ejendomsret.

Der er en berettiget bekymring for, at både bilaterale og multilaterale investeringsaftaler kan forværre problemet med ekstrem fattigdom, bringe fair og effektiv genforhandling af udlandsgæld i fare og påvirke rettigheder for oprindelige folk, minoriteter, handicappede, ældre og andre sårbare personer. Utvivlsomt kan globaliseringen og de mange bilaterale investeringsaftaler (BIT’er) og frihandelsaftaler (FTA’er) både have positiv og negativ indvirkning på fremme af en demokratisk og retfærdig international orden, som medfører praktisk international solidaritet.

Tvistbilæggelse mellem investor og stat (ISDS) i BIT’er og FTA’er er også et stigende problem, når man ser på, hvad flere årtiers voldgiftssager ved ISDS-domstole har ført til. Erfaringen viser, at de regulative funktioner i mange stater og deres evne til at lovgive i offentlighedens interesse er blevet bragt i fare.

Vi mener, at problemet er blevet forværret af den ”nedkølingseffekt”, som indgribende ISDS-kendelser har haft på stater, når de er blevet straffet for at foretage reguleringer, f.eks. for at beskytte miljø, fødevaresikkerhed, adgang til generisk og livsvigtig medicin, for at begrænse rygning, hvilket ligger inden for rammerne af WHO’s konvention om tobakskontrol, eller for at hæve mindstelønnen.

ISDS kapitler er atypiske, fordi de beskytter investorer, men ikke stater eller befolkningen. De tillader investorerne at sagsøge stater, men ikke omvendt. Vedtagelsen i 2014 af De Forenede Nationers Convention on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration (Konvention om gennemsigtighed i traktatfæstede investor-statsvoldgifter) er et vigtigt skridt i retning af at løse problemet med investor-stats-aftaler, der typisk er præget af hemmelighedskræmmeri og mangel på demokratisk deltagelse. Større gennemsigtighed bør tjene til at afhjælpe den manglende sammenhæng mellem de nuværende former for investering og hensynet til menneskerettighederne.

Vi inviterer stater til atter at kigge på de traktater, der er til forhandling, og sikre, at de fremmer og ikke hindrer menneskerettigheder. Hvis de pågældende traktater indeholder et kapitel om tvistbilæggelse mellem investor og stat (ISDS), skal voldgiftsdommernes mandat være udarbejdet sådan, at indblanding i lokal regulering inden for områder som budgetlægning, skat, sundhed og miljø og andre politikområder af samfundsmæssig interesse ikke tillades.

Desuden bør voldgiftsdomstole tillade offentligt indblik og deres kendelser skal kunne ankes til Den Internationale Domstol eller en endnu ikke oprettet International Domstol for Investeringer (Investment Court), der arbejder i fuld åbenhed, og som kan stilles til ansvar. Der skal være en ligelig balance mellem beskyttelsen af investorer og staters ansvar for at beskytte alle personer under deres myndighedsområde.

Vi anbefaler, at:

Alle igangværende forhandlinger om bilaterale og multilaterale handels- og investeringsaftaler bør gennemføres i åbenhed med høring og inddragelse af alle relevante interessenter, herunder fagforeninger, forbrugerorganisationer, miljøbeskyttelsesgrupper og professionelle sundhedspersoner.

Alle udkast til traktater bør offentliggøres, således at parlamentarikere og civilsamfundet har tilstrækkelig tid til at gennemgå dem og afveje fordele og ulemper på demokratisk vis.

En ’før-og-efter’ konsekvensanalyse vedrørende menneskerettigheder bør gennemføres i eksisterende og foreslåede BIT’er og FAT’er.

Parterne bør redegøre detaljeret for, hvordan de vil overholde deres forpligtelser på menneskerettighedsområdet, hvis de ratificerer BIT’er og FTA’er under forhandling.

I betragtning af omfanget af de aftaler, der i øjeblikket er under forhandling, skal der indsættes robuste sikkerhedsforanstaltninger for at sikre fuld beskyttelse og bevarelse af menneskerettigheder.”

___________________________

 

(*) Eksperter: Hr. Alfred de Zayas, Uafhængig Ekspert i fremme af en demokratisk og retfærdig international orden, fru Catalina Devandas Aguilar, Særlig Rapportør om rettigheder for personer med handicap, hr Dainus Puras, Særlig Rapportør om rettighed for alle til at opnå den højest opnåelige fysiske og psykiske sundhed, fru Farida Shaheed, Særlig Rapportør på området for kulturelle rettigheder, fru Gabriella Knaul, Særlige Rapportør om dommeres og advokaters uafhængighed, fru Hilal Helver, Særlig Rapportør om retten til mad, Juan Bohoslavsky, Uafhængig Ekspert om følgevirkninger af udenlandsk gæld og andre relaterede internationale finansielle forpligtelser for stater i forhold til den fulde nydelse af alle menneskerettigheder, navnlig økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, hr Léo Heller, Særlig Rapportør om menneskeret til rent drikkevand og hygiejne, fru Victoria Lucia Tauli-Corpuz, Særlig Rapportør om de oprindelige folks rettigheder, fru Virginia Dandan, Uafhængig Ekspert i menneskerettigheder og international solidaritet.

For yderligere oplysninger og medieforespørgsler kontakt venligst: Mr. Thibaut Guillet (+41 22 917 93 89 / tguillet@ohchr.org), eller skriv til ie-internationalorder@ohchr.org

 

Kilde: http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16031&LangID=E

Oversat af Stop TTIP Danmark, www.stop-ttip.dk

 

 

Share This